Naziv natječaja

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“

Opis projekta

Projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ provodi se u okviru instrumenta Poziva na dostavu projektnog prijedloga

U postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod“, broj poziva: KK.07.4.2.09, u kojem Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastupa u ulozi upravljačkog tijela, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u funkciji posredničkog tijela druge razine.

Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, Investicijskog prioriteta 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Provedbom projekta „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ unaprijedit će se postojeći koncept upravljanja mobilnošću na urbanom području na način da će u suradnji s građanima, stručnjacima i relevantnim dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini i uz razmatranje postojeće infrastrukture, sadašnje te projekcije buduće potražnje za mobilnošću biti izrađen usuglašeni Plan urbane mobilnosti kao strateški okvir i smjernica za učinkovita, razumna i svrsishodna ulaganja u prometnu infrastrukturu. Donošenju konačnog dokumenta prethodi analiza podataka, informacija te prijedlog prometnog modela i rezultatima prometnog modela, provest će se sveobuhvatna analiza sadašnje i buduće potražnje koja će pokrivati sve aspekte važne za prometni sustav sa točke gledišta provođenja politika, institucionalne organizacije, upravljanja i infrastrukture. Plan će obuhvatiti sve vidove mobilnosti na UPSB te producirati optimalne mjere za daljnji razvoj održivog prometa.

U skladu sa navedenim predmet ovog projekta je izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod – strateškog plana koji će osigurati osnovu za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj svih vidova prometa te osigurati razvoj cijelog prometnog sektora.

Izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod u skladu je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pripremila projekt te je partner projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 2.207.803,60 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.876.633,06 kn

Ciljevi projekta

Izraditi Plan održive urbane mobilnosti radi unaprjeđenja planiranja mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod kroz analizu postojeće situacije prometnih sustava i identifikaciju budućih potreba

Razdoblje provedbe projekta

02.11.2018. do 01.05.2020.

Rezultati projekta

Izrađen strateški dokument održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod